ห้องไฟฟ้า

วิธีการจัดการด้านพลังงาน ด้วยตัวเอง

1.แต่งตั้งคณะทำงาน คือ ผู้ที่ทำงาน ในกรณีนี้ สมมุติเป็นตัวเราเอง

2.การประเมินสถานภาพ เอาเข้าใจง่ายๆคือ ตรวจดูว่าเราใช้พลังงานอะไรมากที่สุด เรียงลำดับตามความความสำคัญ

3.นโยบายอนุรักษ์พลังงาน คือ อะไรที่สอดคล้องกับที่เราทำ เช่น เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชาติอนุรักษ์พลังงาน

4.การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  คือ การคาดการว่าเราสามารถทำอะไร  ในการการอนุรักษ์พลังงานได้บ้าง

5.การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน คือ การกำหนดเป้าหมายว่าต้องการลดพลังงานกี่ % เช่น ลดค่าไฟฟ้า กี่ กิโลวัตต์ต่อหน่วย

6.การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้  

7.การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน คือ ตรวจสอบผลการลงมือทำ และประเมิน

8.การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง คือ สรุป และวิเคราะห์แก้ไขข้อบกพร่อง

 ***  ควรมีเครืองมือชี้วัดก่อนการลงมือทำมาตรการ เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ก่อนทำและหลังทำ  ***

  แนะนำง่ายๆ

1.ควรติดตั้ง มิเตอร์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละส่วนก่อน

2.ติดตั้งชอฟแวร์เพื่อดึงข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละส่วน 

3.สรุปการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก โปรแกรมลิงค์จากมิเตอร์

4.จัดทำมาตรการ และลงมือทำในจุดนั้นๆ ตามแต่เหมาะสม

  สุดท้ายอย่าลืมนะครับ ต้องคำนวณจุดคุ้มทุนด้วย มิฉะนั้นจะไม่รู้ว่าคืนทุนในกี่ปี

 

ผู้ใดสินใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นครับ  ยินดีให้คำปรึกษา ( ผชร.ผอส.ประจำโรงงาน )
Visitors: 12,875