ตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB)

 

Preventive Maintenance ACB ได้ประโยชน์

   การบำรุงรักษา ACB อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อผลประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องซ่อมบำรุง ACB ในสภาวะฉุกเฉิน ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตจากไฟฟ้าดับกระทันอันเนื่องมาจากความผิดปกติของ ACB  และสามารถวางแผนการกำหนดค่าใช้จ่ายประจำปีในการบำรุงรักษาได้ง่าย ส่งผลให้เพิ่มอายุการใช้งานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ พร้อมกับทำให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 

High Voltage

 • ทำความสะอาดและหล่อลื่นระบบกลไก
 • กวดขันจุดต่อทางไฟฟ้า
 •  

Air Circuit Breaker

 • ตรวจสอบทั่วไปและทำความสะอาด (General inspection and cieaning)
 • กวดขันจุดต่อทางไฟฟ้า (Retightening)
 • ทดสอบกลไก (Mechanism Check )
 • ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนทางไฟฟ้า (Insulation Resistence Measurement)
 • ตรวจสอบฟังก์ชั่นการตัดวงจร (Function test with trip test)

Capacitor Bank

 •  ตรวจวัดค่าคาปาซิสเตอร์ 
 •  ตรวจสอบแมกแนติกส์
 •  ตรวจสอบชุดควบคุมการทำงานของคาปาซิสเตอร์

Low Voltage Circuit Breaker

 •  ทำความสะอาดทั่วไป
 •  กวดขันจุดต่อทางไฟฟ้า

Other

 •  วัดค่าความต้านทานดิน
 •  อุดช่องว่างตามตู้ควบคุม
Visitors: 12,875