ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning protection system)

    

 ระบบล่อฟ้า 

  ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เนื่องจากแรงดึงดูดระหว่างขั้วที่ต่างกัน ทำให้ประจุลบที่ฐานของเมฆต้องการจะเชื่อมต่อกับประจุบวก ที่พื้นดินเมื่อประจุลบที่ฐานของเมฆมีขนำดปริมาณมากพอ จะเกิดการไหลของประจุลบ เรียกว่า stepped leader พุ่งลงไปยังพื้นโลก ประจุบวกที่พื้นดินจะถูกดึงดูดโดย stepped leader และไหลขึ้นจำกพื้นดิน เมื่อ stepped leader และประจุบวกบรรจบกัน จะเกิดกระแสไฟฟ้าที่รุนแรงพาประจุบวกพุ่งขึ้นไป ยังก้อนเมฆ กระแสไฟฟ้านี้ เรียกว่ำ return stroke โดยเราจะเห็นเป็นแสงว่าบของฟ้าผ่าขึ้น ฟ้าร้องและฟ้าผ่า เกิดขึ้นแทบจะพร้อมกัน แต่คุณจะเห็นแสงว่าบจากฟ้าผ่าก่อนที่จะได้ยินเสียงฟ้าร้อง เนื่องจาก  แสงเดินทาง เร็ว กว่ำเสียงมาก 

ผลกระทบจากฟ้าผ่า

    ฟ้าผ่าไม่เพียงแค่สวยงามแต่มีความอันตรายด้วย โดยประมาณ 2000 คน ถูกฟ้าผ่าตายทั่วโลกในแต่ ละปี คนที่รอดชีวิตหลายร้อยคนเกิดอาการผิดปกติขึ้นกับร่างกาย เช่น ความจำเสื่อม วิงเวียน อ่อนแรง เกิด อาการชาในจุดต่ำงๆ และสภาวะอื่นๆที่ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างไม่ปกติการถูกผ่าทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและ แผลจากการไหม้ที่รุนแรง ความร้อนสูงจากฟ้าผ่าจะระเหยน้ำภายในต้นไม้และเกิดแรงดันจากไอน้ำที่สามารทำให้ต้นไม้แตกหักได้ รถยนต์เป็นที่หลบภัยจากฟ้าผ่าได้เป็นอย่างดี โดยยางรถยนต์และตัวถังจะนำประจุไฟฟ้าไหลลงไปยัง 4 พื้นดินอย่างปลอดภัย สำหรับบ้านจะมีการเชื่อมต่อกับพื้นดินได้ในหลำยทาง เช่น แท่งทองแดงสำหลับสาย ดิน ระบบประปา ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ตัวบ้านนั้นสามารถป้องกันฟ้าผ่าได้ แต่คนที่อยู่ในบ้านหากสัมผัสกับ น้ำที่ไหลมา หรือใช้โทรศัพท์บ้านอาจถูกไฟฟ้าช็อตได้ 

Visitors: 12,875